Uitzettingen vanuit Nederland tot 2014

depo_klein

Meer informatie over Nederlands uitzettingsbeleid: Over de Grens (Autonoom Centrum 2004) / english summary

uitzetcijfers 1990-2003

(uitgelekte) Handboek Uitzettingen van franse politie

Reconstruction of a forced deportation carried out by the Swiss authorities (14 July 2011)

video-reportages van uitzettingen uit diverse landen

Information for people who want to defend themselves against their deportation

Acties tegen verwijderingen (minder uitgebreid en in het Nederlands)

Uitzettingen vanuit Nederland 2012 en 2013

In 2012 zijn er volgens de cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 10.130 personen aantoonbaar vertrokken (ketenbrede uitstroom uit terugkeerproces). Hiervan zijn 5.970 personen gedwongen uitgezet en 4.130 personen zelfstandig vertrokken onder toezicht. In 2013 lag het aantoonbaar vertrek 17% lager en zijn in totaal 8.510 personen aantoonbaar vertrokken, waarvan 4.870 gedwongen zijn uitgezet en 3.640 zelfstandig onder toezicht zijn vertrokken. De absolute aantallen gedwongen uitzettingen zijn duidelijk lager dan in 2009, 2010 en 2011, toen er respectievelijk 7.270, 8.030 en 6.620 personen gedwongen werden uitgezet.

Naast het aantoonbare vertrek zijn er in 2012 en 2013 respectievelijk 10.710 en 7.210 personen vertrokken onder de noemer zelfstandig vertrek zonder toezicht. Dit betekent dat zij administratief verwijderd zijn, maar dat verder niet bekend is waar zij verblijven of dat zij het land hebben verlaten. Zij zijn vertrokken met onbekende bestemming. Het jaar 2012 is hierin vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar in 2013 is het ‘zelfstandig vertrek zonder toezicht’ duidelijk lager.

Top-5 nationaliteiten ketenbreed aantoonbaar vertrek 2012: Iraakse 5%, Braziliaanse 5%, Chinese 5% , Turkse 4%, Surinaamse 4%.

Top-5 nationaliteiten ketenbreed aantoonbaar vertrek 2013: Braziliaanse 4% , Iraakse 4%, Chinese 4%, Hondurese 3%, Nicaruguaanse 2%.

De grootste uitstroom van de DT&V bestaat de laatste jaren uit vreemdelingen die met onbekende bestemming vertrekken, onder de noemer ‘zelfstandig zonder toezicht’, namelijk meer dan 30%. In 2013 is men ook begonnen met het toepassen van alternatieven voor vreemdelingenbewaring wat er naar alle waarschijnlijkheid toe zal leiden dat dit percentage alleen maar zal stijgen. 2013 werd ook gekenmerkt door het zogenaamde kinderpardon, waarbij circa 1500 vreemdelingen alsnog verblijf hebben gekregen, wat mede de stijging van het aantal verleende vergunning kan verklaren.

Volgens cijfers van het CBS zijn er in 2012 2.515 personen geweigerd aan de grens. De toegang tot Nederland werd hun geweigerd. In 2013 waren dit 1.190 personen. Wat opvalt is dat ten opzichte van 2012, in 2013 een groter aandeel van de toegangsgeweigerden asiel aanvraagt. Dit hangt samen met de situatie in Syrië. De groep Syriërs betreft een groot aandeel van het aantal toegangsgeweigerden dat asiel aanvraagt. Waar in 2012, 6% van de toegangsgeweigerden die een asielaanvraag deed Syriër was, was dat in 2013 zelfs 30% . Asielzoekers worden aan de grens administratief geweigerd met het oog op terugkeer bij een negatief besluit.

De KMar voert het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) uit nabij de binnengrenzen van het Schengengebied. Hierbij worden personen op basis van informatie of ervaringsgegevens aan vreemdelingentoezicht onderworpen. De KMar voerde in 2012 206.720 persoonscontroles uit in het kader van MTV, en hierbij werden 1.730 personen zonder rechtmatig verblijf aangetroffen. In 2013 werden er meer persoonscontroles uitgevoerd, namelijk 219.600, maar werden er minder personen, 1.530 zonder rechtmatig verblijf aangetroffen. Net als de jaren voor 2012 is het aantal personen dat zonder rechtmatig verblijf wordt aangetroffen bij deze controles vaak slechts 1 procent of zelfs minder.

Vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf die in het kader van MTV worden aangetroffen krijgen een aanzegging Nederland zelfstandig te verlaten, reizen onder toezicht terug naar Duitsland of België of worden in voorkomende gevallen in vreemdelingenbewaring gesteld ten behoeve van hun vertrek. In 2012 zijn 570 personen en in 2013 540 personen niet-aantoonbaar vertrokken na aanzegging tot vertrek na MTV. Respectievelijk 530 en 560 personen zijn aantoonbaar gedwongen vertrokken (directe verwijdering naar Duitsland of België).

In 2012 zijn 5.420 personen in vreemdelingendetentie geplaatst en in 2013 3.670 personen. Het merendeel is in detentie geplaatst nadat zij waren aangetroffen zonder rechtmatig verblijf (respectievelijk 4.660 en 3.120 personen). Het overige deel is voornamelijk in detentie geplaatst als gevolg van toegangsweigering aan de grens.

In 2013 was voor 72% van de personen die in detentie waren geplaatst de periode van inbewaringstelling korter dan drie maanden. Voor 13% was deze periode tussen de 3 en 6 maanden en voor 15% was dit zelfs langer dan 6 maanden. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2011 en 2012.

Ten opzichte van 2012 ligt het ‘totale vertrek’ in 2013 lager (15.720 t.o.v. 20.840), maar lag het percentage aantoonbaar vertrek wel hoger. In 2012 vertrok 10.130 personen aantoonbaar waarvan 40 procent zelfstandig en in 2013 vertrokken 8.510 personen aantoonbaar waarvan 43 procent zelfstandig. Eenzelfde beeld is zichtbaar wanneer specifiek wordt gekeken naar de vreemdelingen die vertrekken vanuit bewaring. Van deze groep vertrok in 2012 65 procent aantoonbaar waarvan 6 procent zelfstandig en in 2013 is dat gestegen tot 69 procent aantoonbaar vertrek waarvan 7 procent zelfstandig. Het grootste deel van het zelfstandig vertrek (ruim 80%) betreft vertrek met behulp van IOM of een andere niet-gouvernementele organisatie (NGO).

Europese Joint Return Operations in 2012 en 2013

Jaar Aantal JRO’s Aantal terugkeerders Frontex co-financed JRO
2012 39 2110 37
2013 39 2152 38

Nederlandse deelnames aan Joint Return Operations in 2012 en 2013

Jaar Nederlandse deelname JRO Succesvolle uitzetting (personen)
2012 6 25
2013 4 24

Nederlandse deelname Frontex Joint Return Operations in 2013:

29-10-2013 Albania

Host Country: France

Participating Country: Belgium, Croatia, Iceland, Italy, Netherlands, Spain, Sweden

Budget: 174,669.63

17-10-2013 Nigeria

Host Country: Netherlands

Participating Country: Bulgaria, Germany, Greece, Slovenia, Spain

Budget: 174,311.84

28-05-2013 Georgia & Armenia

Host Country: Austria

Participating Country: France, Germany, Hungary, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland

Budget: 194,571.86

24-04-2013 Nigeria

Host Country: Netherlands

Participating Country: Finland, Ireland, Germany, Portugal, Spain

Budget: 172,764.47

De Nederlandse deelname aan Frontex vluchten is de afgelopen jaren afgenomen. Een van de redenen voor het minder meevliegen in FRONTEX verband is gelegen in het gegeven dat de autoriteiten van bijvoorbeeld Irak hebben besloten geen landgenoten meer te accepteren die collectief dan wel tegen hun wil werden teruggebracht naar het land van herkomst. (Afghanistan heeft overigens collectieve vluchten per charter nooit toegestaan). Verder geeft de commissie aan dat het opvallend is dat bij FRONTEX vluchten relatief veel aangemelde vreemdelingen, om redenen van een laatste beroep op heroverweging van het dossier, alsnog afvallen. Dit leidde eenmaal zelfs tot het vervoer van slechts één vreemdeling met een gecharterd vliegtuig van Rotterdam naar Wenen, waar verzameld werd. Dat is kostbaar. Deze constatering geldt overigens niet alleen voor Nederland; ook andere landen blijken om die reden herhaaldelijk met kleinere aantallen uit te zetten vreemdelingen te vliegen of zelfs uiteindelijk hun deelname aan de FRONTEX charter te moeten afzeggen (CITT, jaarverslag 2014).

(Volledig rapportage 2012-2013: Uitzettingen Nederland 2012 en 2013 – All Included)

Uitzettingen vanuit Nederland 2011

Volgens ministerie van Justitie zijn er in 2011 6.620 mensen uit Nederland gedwongen uitgezet (met of zonder Marechaussee-escort), in 2010 8.030, in 2009 7.270 (waarvan 390 als zog. Dublinclaimanten naar een ander Europees Schengenland), in 2008 6.870 en in 2007 10.050. Daling gedwongen uitzettingen in 2011 wordt toegeschreven aan gevolgen van de jurisprudentie MTV (zie beneden) en de implementatie van de EU-Terugkeerrichtlijn waardoor de Vreemdelingenpolitie minder migrenten in detentie mpcht plaatsen en een deel van de detentie niet in stand kon blijven en mensen werden geklinkerd. Top 5 nationaliteiten Gedwongen uitgezet (tweede halfjaar 2011): 1. Irak (ca. 560), 2. Brazilie (ca. 270), 3. China (ca. 260), 4. Turkije (ca. 250) en 5. Suriname (ca. 240).

In 2011 zijn er 4.200 mensen ‘zelfstandig’ maar ‘onder toezicht’ vertrokken (in 2010: 3.790, in 2009: 3.090, in 2008: 2.330 en in 2007: 1.850) waarvan 3.470 personen via bemiddeling van IOM.

In 2011 zijn er 10.170 mensen als ‘zelfstandig zonder toezicht vertrokken’ uit de administratie verwijderd (ze zijn bij controle adres niet meer aangetroffen, niet meer bij Vreemdelingendienst verschenen in geval van meldplicht of zijn aangezegd Nederland te verlaten, al dan niet na een opheffing van een inbewaringstelling), in 2010 10.850, in 2009 11.730 , in 2008 10.990 en in 2007 14.700.

Met als doel uitzetting zijn er in 2011 6.100 personen in vreemdelingendetentie geplaatst (was in 2010 7.810 personen, in 2009 7.870). In 2011 is de bezetting in vreemdelingenbewaring (exclusief de uitzetcentra: 160) 1.100 personen (in 2010: 1.320 excl. 130 UC’s). In 2011 verbleef het grootste deel (72%) korter dan drie maanden in bewaring. Voor 11% van deze groep duurde de inbewaringstelling tussen de drie en zes maanden en voor 17% gold dat de inbewaringstelling langer dan zes maanden duurde.

Sinds september 2009 is het Mobiel Toezicht Vreemdelingen van de Marechaussee (KMar) uitgebreid en draagt het een nieuwe naam: Mobiel Toezicht Veiligheid. Eind 2010 oordeelde de Raad van State dat de wetgeving van het MTV onvoldoende was. De Koninklijke Marechaussee heeft tijdelijk de vliegende brigades achter de grens met België en Duitsland niet mogen inzetten. Het ‘mobiele toezicht’ leek teveel op grenscontroles en die zijn verboden in het Schengengebied. Op 31 mei 2011 liet minister Leers voor Immigratie en Asiel weten het Vreemdelingenbesluit te hebben aangepast (‘steekproefsgewijs’ is toegevoegd)Op 1 juni 2011 is de wetgeving aangepast (‘steekproefsgewijs’ is toegevoegd)). Met name op luchthavens en in treinen zijn minder controles toegestaan dan in de jaren hiervoor.
In het kader van het MTV zijn door de KMar in 2011 154.790 personen gecontroleerd (in 2010: 477.760, in 2009: 510.910 personen) en bij 1.600
personen (1%!) is gebleken dat zij geen rechtmatig verblijf hadden in Nederland (in 2010: 3.220, in 2009: 3.620 personen). Het aantal migranten dat onder toezicht is uitgereisd naar België of Duitsland is met 46% gedaald van 1.090 in 2010 naar 600 in 2011. 360 migranten kregen een aanzegging om Nederland te verlaten (560 in 2010).
De Dienst Zeehavenpolitie van het Regiokorps Rotterdam-Rijnmond heeft in 2011 2.300 personen gecontroleerd (in 2010: 2.540). Noch in 2011, noch in 2010 zijn bij deze controles ‘vreemdelin­gen zonder verblijfsrecht in Nederland aangetroffen.

Vanuit de controles aan de Schengen-buitengrenzen op luchthavens en in de zeehavens is in 2011 door de Koninklijke Marechausee en de dienst Zeehavenpolitie (ZHP) aan de Schengenbuitengrenzen op luchthavens en in zeehavens aan 4.240 migranten (in 2010: 3.780, in 2009: 3.360) de toegang tot Nederland geweigerd waarvan 4.110 voor rekening van de KMar en 40 voor die van de ZHP. Van de 4.420 geweigerden vroegen 820 asiel (20%) en werden 3.250 direct teruggestuurd (2010: 2.990).

depo_klein

Meer informatie over Nederlands uitzettingsbeleid: Over de Grens (Autonoom Centrum 2004) / english summary

Charters 2011
In 2011 is er 1 Nederlandse chartervlucht met ongedocumenteerden vertrokken naar Irak. Het betrof de uitzetting op 7 april 2011 van 38 migranten (12 individuele mensen – 11 mannen, 1 vrouw – en 6 gezinnen – 9 volwassenen en 17 kinderen -) met begeleiding van 77 marechaussees. Vliegtuigmaatschappij: Aviapartner, Belgische chartermaatschappij. Vier andere Nederlandse chartervluchten werden geannuleerd.

Geannuleerd:
April 2011, Irak
8 gezinnen + 13 individuelen

Geannuleerd:
Juni 2011, Irak
2 gezinnen + 20 individuelen

Geannuleerd:
sept. 2011, Irak
Gezinnen

Geannuleerd:
Dec. 2011, Oekraine
Betreft man en vrouw

Naast deze Nederlandse overheidsvluchten participeert Nederland in 2011 bij 9 FRONTEX vluchten en zet daarbij 39 vreemdelingen uit (zie hieronder). Vanuit Nederland vertrokken er 1 Frontex charter op 16 februari naar Congo (8 migranten) en 1 op 20 april 2011 naar Nigeria.

In 2010 zijn er vanuit Nederland 2 Nederlandse chartervluchten met ongedocumenteerden vertrokken (35 migranten op 30 maart en 31 migranten op 8 september) – beide naar Irak -. Op 3 november 2010 werd een Nederlandse chartervlucht op het laatste moment door druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gecanceled. Er zijn tevens 2 Frontex chartervluchten vanuit Nederland vertrokken (31 migranten op 28 april en 48 migranten op 20 november) – beide naar Nigeria en Kameroen -. Voor meer info over Nederlandse bijdrage aan Frontex charteruitzettingen zie verder hieronder. Volgens Commissie Integraal Toezicht Terugkeer zijn er in 2010 naast 7 Frontex charters ook 11 Nederlandse overheidsvluchten gedaan (CITT jaarveerslag 2010).

In 2009 (tot 8 sept. 09) zijn er vanuit Nederland 3 chartervluchten met ongedocumenteerden vertrokken (8 april, 2 juni en 15 juli).
Minstens een van deze is een charteruitzetting in Europees verband die gecoordineerd werd door europees grensagentschap Frontex: op 15 juli vertrok er vanuit Nederland een Frontex-charter naar Nigeria georganiseerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justite. Andere deelnemende landen waren DE, FR, UK, ES, PL, IT en AT. In totaal werden 51 migranten uitgezet waarvan 21 uit NL.
In 2009 vond nog een Frontex charteruitzetting plaats vanuit Nederland (datum onbekend) naar Nigeria & Cameroon. Deelnemende landen waren DE, PL, SE, BE, FR, ES en AT. Er werden in totaal 52 migranten uitgezet. In 2009 nam Nederland aan 4 Frontex charteruitzettingen deel die niet vanuit Nederland vertrokken (zie overzicht onderaan). 1n 2009 vonden vanuit diverse Europese landen in totaal 32 van deze Joint Return Operations (JRO) van Frontex plaats. Er zijn drie soorten JRO’s waar Frontex bij betrokken is. In engels:

three different known types of joint return flights in which FRONTEX – that, subject to the Community return policy, provides the necessary assistance in organising joint return operations of Member States – is involved:
– coorganised by Frontex: direct arrangement between member states, when the organising member state asks the participants a set price per seat on the plane in order to share the costs;
– cofinanced by EC : community funding of joint return operation which can be co-financed by the European Commission. In this case money comes from a separate fund called European Return Fund; the co-financing modality started only in 2009.
– cofinanced by Frontex: FRONTEX co-finances Joint Return Operations; the co-financing modality started only at the end of 2008.

De 32 JRO uit 2009 zijn hoofdzakelijk ‘cofinanced by Frontex’. Het aantal asielzoekers en andere migranten dat door deze gezamenlijke operaties is uitgezet, is in de afgelopen drie jaar ruim verdriedubbeld. Tussen 1 januari en 15 december 2009 werden 1570 migranten Europa uitgezet met 31 Frontexvluchten. Gemiddeld kostten deze in 2009 202.000 euro per stuk.

Nederlandse deelname in Frontex deportatie-operaties 2011

http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-operations/

Nederland heeft in 2011 bij 9 FRONTEX vluchten geparticipeerd en daarbij 39 vreemdelingen uitgezet. In 2010 was dat bij 7 vluchten 52 vreemdelingen. De FRONTEX vluchten, waarbij Nederland in 2011 participeerde, hadden voornamelijk de bestemming DRC (Congo), Irak en Nigeria.

Twee FRONTEX vluchten zijn in 2011 geannuleerd. In één geval werden de landingsrechten in Congo, vlak voor de boarding in Dublin, ingetrokken waardoor de deelnemende landen, waaronder Nederland, met hun uit te zetten vreemdelingen weer moesten terugkeren. In het tweede geval is een door Nederland georganiseerde FRONTEX vlucht geannuleerd omdat de autoriteiten in Irak, de eerder toegezegde acceptatie van vreemdelingen, alsnog hebben geweigerd.
Frontex Joint Return Operations 2011 door Nederland georganiseerd

2011-02-16 Congo
Host country Netherlands
Participating country: Belgium, Finland, Ireland, Switzerland, United Kingdom
Budget: 329,019.51 euro

geannuleerde vlucht:
Febr. 2011, Kameroen/Congo
Host country Netherlands
deelnemende landen: Irl,UK,BE,FL,CH
Nederland heeft 3 vreemdelingen. Alle Nederlandse gegadigden in vroegtijdig stadium geannuleerd.

2011-04-20 Nigeria
Host country: Netherlands
Participating country: Belgium, France, Norway, Spain
Budget: 155,807.92 euro

Geannuleerd:
april 2011, Nigeria
Host country: Netherlands
deelnemende landen: NO,ES,FR.
Nederland heeft 13 vreemdelingen

Geannuleerd:
Nov. 2011, Irak
Host country: Netherlands
Nederland heeft nog maar 1 gegadigde.
Deelnemende landen: DK,BE,NO,FR
Vlucht geannuleerd: Geen toestemming authoriteiten Irak

Frontex Joint Return Operations 2011 met deelname Nederland

2011-03-09 Iraq
Host country: Sweden
Participating country: Denmark, Finland, Netherlands, Norway, United Kingdom (8 from Norway, one from Denmark and two from Holland)
Budget: 320,865.81

2011-03-31 Nigeria
Host country: Austria
Participating country{ Czech Republic, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Switzerland, Sweden
Budget: 375,468.31

Geannuleerd:
Maart 2011 Irak
Host country: Sweden
Nederland heeft 7 vreemdelingen.

Geannuleerd:
Maart 2011 Nigeria
Host country: Sweden
Nederland heeft 7 vreemdelingen.

2011-05-11 Nigeria
Host country: Ireland
Participating country: Finland, Germany, Hungary, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, Spain
Budget: 180,846.30

Geannuleerd:
2011-06-15 Iraq
Host country: Sweden
Participating country: Denmark, Norway, Sweden, England and Holland

2011-08-16 Nigeria
Host country: Ireland
Participating country: Finland, Germany, Netherlands, Norway, Switzerland, Spain
Budget: 211,289.06

Geannuleerd:
Aug. 2011 Nigeria/Congo
Georganiseerd door Ierland. Nederland heeft 4 vreemdelingen.
Vlucht geannuleerd: Geen vereiste landingsrechten Congo

2011-09-07 Nigeria
Host country: Austria
Participating country: Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain
Budget: 252,257.13

Geannuleerd:
Sept. 2011 Nigeria
georganiseerd door Oostenrijk
Nederland heeft 3 vreemdelingen

2011-10-12 Iraq
Host country: Sweden
Participating country: Denmark, Finland, Netherlands, Norway
Budget: 341,105.53

Geannuleerd:
Okt. 2011 Irak
Frontexvlucht naar Bagdad via Zweden (georganiseerd door NL?)
9 vreemdelingen waarvan 1 gezin

Geannuleerd:
okt. 2011 Nigeria via Madrid
Frontexvlucht naar Nigeria georganiseerd door Nederland
Deelnemende landen: FR,FL,ES,AU. Nederland heeft 8 vreemdelingen

Nederlandse deelname in Frontex deportatie-operaties 2010

Volgens informatie van FRONTEX aan de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer heeft Nederland in 2010 deelgenomen aan 7 FRONTEX vluchten, waarvan twee door Nederland werden georganiseerd. Bij deze vluchten zijn in totaal 52 vreemdelingen uit Nederland uitgezet. Hiernaast organiseert Nederland op nationaal niveau in eigen land de zogenaamde minicharters, door DT&V georganiseerde vluchten met een kleine charter, tbv gewelddadige vreemdelingen die door eigen gedrag als niet uitzetbaar werden bestempeld, vreemdelingen onder medische of psychische begeleiding of ouders met kinderen, waarvan CITT op vijf heeft gemonitord. (CITT jaarveerslag 2010).

Nigeria and Cameroon (48 deportees)
Host State The Netherlands
Member States NL (14NGA + 3CMN), UK, ES, AT, BE, NO, SE, DE, FR
Budget N/A
Realisation 20.10.2010

Iraq (54 deportees)
Host State Sweden
Member States the Netherlands (9), Norway, United Kingdom
Budget 378.230,62
Realisation 2010-09-22

Nigeria (57 deportees)
Host State Austria
Member State AT, GR, MT, PL, SI
Monitoring AT (Verein Menschenrechte); DE (1); NL (1)
Budget 311,578.05
Realisation 09.09.2010

Iraq (56 deportees)
HS Sweden
MS the Netherlands (9), Norway, United Kingdom
Budget 392.363,30
Realisation 2010-06-09

Colombia & Ecuador (97 deportees)
HS Spain
MS France, Italy, the Netherlands (1 Col)
Budget 518.940,78
Realisation 2010-05-05

Nigeria & Cameroon (31 deportees)
HS Netherlands
MS NL (6NGA+4CMN), UK, BE, DE
Supervisory Committee NL
Budget 248,277.51 Euros
Realisation 28.04.2010

Nigeria (46 deportees)
HS France
MS Hungary, the Netherlands (5), Norway, Spain, Sweden
Supervisory Committee NL
Budget 328.298,43
Realisation 2010-03-11

Nigeria (77 deportees)
HS UK
MS France, Ireland, the Netherlands (1), Spain
Budget 385.428,09
Realisation From 2010-02-03

Burundi (21 deportees)
HS Sweden
MS Cyprus, the Netherlands (1), Norway
Budget 273.206,03
Realisation From 2010-02-02

Columbia & Ecuador (118 deportees)
HS Spain
MS France, Italy, the Netherlands (1)
Budget 491.387,56
Realisation From 2010-01-27

Nederlandse bijdrage aan de 32 Frontex deportatie-operaties in 2009

(destination, organizing country, countries returning persons, number
of returnees)

Nigeria & Cameroon
Netherlands
NL, DE, PL, SE, BE, FR, ES, AT
52

Nigeria (16 juli 2009)
Netherlands
NL, DE, FR, UK, ES, PL, IT, AT
51 (21 from NL)

Kosovo & Albania
Austria
AT, FR, NL
32

Nigeria
Austria
AT, RO, CY, NL, PL, FI, DE, NO, SE
35

Nigeria
Italy
IT, AT, DE, FR, NL, CY, GR
50

Nigeria
Italy
IT, FR, DE, HU, NL, NO, ES
47

Nederlandse bijdrage aan de 15 deportatie-operaties in 2008

Pakistan
France
FR, NL, UK, ES, SI
26

Ecuador and Columbia
Spain
ES, IT, NL
103

Nigeria
Italy
IT, FR, AT, NL, IE, ES
51

Nigeria
Netherlands
NL, BE, IE
38

Nigeria & Gambia (14 nov)
Austria
AT, DE, UK, FR, PL, SK, IT, ES, LU, NL, CH
71

Nigeria
Netherlands
NL, ES, CH, DE, SE, SK
34

(zie ook ArkeFly 2008 onderaan)

Nederlandse bijdrage aan de 12 deportatie-operaties in 2007

Cameroon & Togo
Netherlands
NL, DE, FR, CH
21

Cameroon & Togo
Germany
DE, FR, PL, LU, NL, ES
26

Kosovo & Albania
United Kingdom in cooperation with the Netherlands
UK, NL, BE, FR, IT, NO
36

Cameroon
The Netherlands
NL, BE, FR, DE
16

Colombia & Ecuador
Spain
ES, IT, PL, FR, NL
57
ArkeFly 2008

Op 26 november 2008 vond een Britse charteruitzetting plaats van Stansted/UK naar Kingston/Jamaica georganiseerd door de UK Border Agency. Voor deze vlucht werd Nederlands chartermaatschappij ArkeFly ingehuurd. Op deze vlucht werden 26 personen gedwongen uitgezet onder begeleiding van meer dan 100 escorts van een particulier beveiligingsbedrijf (UK Border Agency maakt itt Nederland en Frontex geen gebruik van politie als escorts – Marechaussee in NL -, maar van een particulier beveiligingsbedrijf).
243 toeristen moesten op 26 november 2008 door de inzet van het ArkeFly-toestel als deportatiemachine – meer lucratief – een vakantiedag missen (16 uur vertraging). 160 van hen hebben met hulp van EUclaim, een organisatie die voor belangen van vliegtuigpassagiers opkomt, ArkeFly hiervoor in 2009 voor de rechter gedaagd. Noorderhaven, directeur EUclaim, over de charteruitzettingen: “Dit soort vluchten hebben de laatste jaren voor grote maatschappelijke onrust gezorgd en mogelijk weigerden Britste maatschappijen dat nog langer uit te voeren. Het betreft vluchten waarmee kleine groepen vluchtelingen onder groot machtsvertoon gedwongen het land worden uitgezet. Het lijkt er op dat ArkeFly in dit gat in de markt is gesprongen. Dat dit ten koste van haar eigen passagiers gaat deert ArkeFly niet. Puur winstbejag, en niet de aangevoerde ‘vloottechnische problemen’ was de werkelijke reden dat TUI/Arkefly eind vorig jaar 243 passagiers ruim 15 uur liet wachten op Schiphol en daardoor hun vakantie naar Curaçao verpestte.” De kwestie leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer.
Onbekend is of ArkeFly deze vluchten nog steeds doet. ArkeFly is onderdeel van de grootste Nederlandse reisorganisatie, TUI Nederland NV, en is hoordsponsor van FC Twente. Ook de Nederlandse overheid maakt volgens Minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings in bepaalde gevallen gebruik van buitenlandse toestellen.