bijeenkomst met Alassane Dicko uit Mali

[english underneath]

debat over het La Valletta migratieakkoord tussen de EU en Afrika en de betekenis voor West-Afrikaanse bevolking

met gast Alassane Dicko uit Bamako/Mali

dinsdag 13 sept. 20 uur
Dokhuis Galerie | Plantage Doklaan 8 te Amsterdam

eten vooraf: 19 uur (5 euro; graag reserveren op antwoordapparaat 020-3795236 maandag uiterlijk)

alassane_p1020343

Alassane Dicko is een activist uit Bamako die zich inzet voor de sociale beweging in Mali (migratie, externalisatie van grensbewaking, gentrification, landroof). Na jarenlang secretaris te zijn geweest van de Association Malienne des Expulsés (AME) is Alassane nu actief binnen de Malinese sectie van Afrique-Europe Interact (AEI) onder de leus Vrije Migratie en Duurzame Ontwikkeling. All Included is vanuit Nederland actief lid van AEI. AEI is actief in Mali, maar ook in Togo. Meer over Togo en AEI.

Onder het mom van de vele doden in de Middellandse Zee sluiten de Europese Unie en Afrikaanse regeringen in nov. 2015 een migratie-akkoord in La Valletta/Malta. De Afrikaanse landen zeggen onder zware druk toe hun grenzen te gaan sluiten voor migranten met als beloning een noodfonds van twee miljard euro voor ontwikkelingsprojecten. Tijdens de top roept Afrique-Europe Interact middels een persconferentie in Bamako de Afrikaanse leiders in een open brief op niet mee te werken aan een plan die onvoorwaardelijk uitgaat van de belangen van het westen zoals het terugnemen van uit te zetten migranten en sluiten van de grenzen tussen de Afrikaanse staten. Een duurzame ontwikkeling ten bate van de gehele bevolking en respect voor de rechten van migranten en vluchtelingen dient voorop te staan, stelt AEI.

Tijdens een regeringsbijeenkomst van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) begin 2016 nemen tien NGO’s uit West-Afrika het gezamelijk initiatief tot het opzetten van de ‘Observatoire Ouest Africain des Migrations’, een monitoring van het La Valletta Actie Plan. Zij ondersteunen als civil society het zoeken van oplossingen voor het aanhoudende drama aan de Europese kusten, in de Sahara woestijn en in de Golf van Guinee. Maar zij stellen eveneens dat de eis van migratie management de ECOWAS enorme schade zou toebrengen. 84% van de West Afrikaanse migranten leven immers in een ander ECOWAS land. De Observatoire beschuldigt de EU tevens van het uitoefenen van zware druk aangaande het ondertekenen van de Economische Partnerschapsakkoorden die de kleine lokale productie-units laat concurreren met de grote Europese bedrijven.

Daar Nederland in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Raad van de Europese Unie is, deelt Minister Koenders in april 2016 in verscheidene Afrikaanse landen La Valletta-ontwikkelingsgelden uit in ruil voor toezeggingen en een handtekening onder een akkoord. Door druk van de sociale beweging heeft de regering in Bamako nooit een terugnameoveereenkomst getekend waarmee het zich verplicht irreguliere migranten terug te nemen. Inkomsten uit migratie is voor de Afrikaanse bevolking te essentieel. Nu wist Koenders een handtekening van de Malinese premier los te krijgen. Mali zou het sturen van immigratiemissies naar Europese detentiecentra hebben toegezegd ter identificatie van uit te zetten ongedocumententeerde migranten. Tevens zullen de EU en Mali grenscontroles versterken en mensensmokkel tegengaan.

Wat zal met het La Valletta akkoord veranderen voor de bevolking in Mali? En hoe heeft de sociale beweging hierop gereageerd?

Wat zijn de andere belangrijke thema’s die spelen in Mali?

Wat kunnen we hier in Nederland doen om de sociale beweging in West-Afrika te ondersteunen?

Welkom op deze bijeenkomst!
dinsdag 13 sept. 20u, Dok Gallery, Plantage Doklaan 8 Amsterdam.
Eten vooraf: 19u (5 euro; graag reserveren op antwoordapparaat 020-3795236 maandag uiterlijk).

Meer informatie
All Included: http://www.allincluded.nl/posts/category/actie/acties-tegen-eu-afrika-afspraken-valletta/
Afrique-Europe Interact: http://afrique-europe-interact.net/113-1-Home.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>&
Andere All Included-evenementen:

“Harragas”, Algerijnse speelfilm van Merzak Allouache (2010)
vr. 23 sept. 20u
Cineclub in de Meevaart
Balistraat 48A Amsterdam
https://www.facebook.com/Cineclub-in-de-Meevaart-Balistraat-48-A-Amsterdam-665047870201773/
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=997zobbtT8k

Ferdous Buffet
zo. 25 sept. 12-16u
at Budapest, Pesthuislaan 2 (WG-terrein) Amsterdam
Food is vegetarian starter, vegetarian curry, drink, soup, fruit, salad.
Nutritious meals, fruity desserts and more art.

 

[english]

debate on the Valletta summit on migration between the EU and Africa and its meaning for West African population

with guest Alassane Dicko from Bamako/Mali

Tuesday 13 September. 8 pm
Dok Gallery | Plantage Doklaan 8 Amsterdam

meal at 7pm (5 euros, please book by leaving a message on 020-3795236 monday at the latest)

Alassane Dicko is an activist in Bamako dedicated to the social movement in Mali (migration, externalization of border control, gentrification, land grabbing). After years of secretary of the Association Malienne des Expulsés (=deportees; AME) Alassane is now active in the Malian section of Afrique-Europe Interact (AEI) under the slogan Freedom of movement and Sustainable development. All Included is from the Netherlands an active member of AEI.

Under the guise of the many deaths in the Mediterranean the European Union and African governments close a migration deal in Valletta/Malta in Nov. 2015. African countries agree under heavy pressure to close their borders for migrants with an emergency fund of two billion euros for development projects as a reward. During the summit Afrique-Europe Interact calls in an open letter at a press conference in Bamako on the African leaders not to contribute to a plan unconditionally based on the interests of the West such as the readmission of irregular immigrants and the closing of the borders among African states. Sustainable development for the benefit of the entire population and respect for the rights of migrants and refugees must be to the forefront, says AEI.

During a government meeting of the Economic Community of West African States (ECOWAS) early 2016 ten NGOs from West Africa take the joint initiative to set up the “Observatoire Ouest Africain des Migrations”, a monitoring of the Valletta Action Plan. As civil society they support looking for solutions to the ongoing drama at Europe’s coasts, in the Sahara Desert and the Gulf of Guinea. But they also argue that the requirement for migration management would cause enormous damage to the ECOWAS. 84% of West African migrants are living in another ECOWAS country. The Observatoire also accuses the EU of exerting heavy pressure on the signing of the Economic Partnership Agreements which forces small local production units to compete with large European firms.

With the Netherlands as President of the Council of the European Union in the first half of 2016 foreign minister Koenders distributes Valletta development funds in several African countries in exchange for promisses and a signature under an agreement. By pressure of the social movement, the government in Bamako never signed a readmission agreement forcing Mali to take back irregular migrants. Remittances are essential for the African population. Now Koenders was able to extract a signature of the Malian prime minister. Mali would have promissed to send immigration missions to European detention centers to identify undocumented migrants. The EU also will help strengthening Malian border controls and combating human trafficking.

Will the Valletta agreement change the situation for the population in Mali? How has the social movement responded?
What are the other important themes playing in Mali?
What can we do here in the Netherlands to support the social movement in West Africa?

Welcome to this meeting!
Tuesday 13 September. 8 pm, Dok Gallery, Plantage Doklaan 8 Amsterdam.
meal at 7pm (5 euros, please book by leaving a message on 020-3795236 monday at the latest)

More information:
All Included: http://www.allincluded.nl/posts/category/actie/acties-tegen-eu-afrika-afspraken-valletta/
Afrique-Europe Interact: http://afrique-europe-interact.net/113-1-Home.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Other All Included events:

“Harragas” Algerian film by Merzak Allouache (2010)
vr. 23 Sept. 8:00 pm
Cineclub at the Meevaart
Balistraat 48A Amsterdam
https://www.facebook.com/Cineclub-in-de-Meevaart-Balistraat-48-A-Amsterdam-665047870201773/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=997zobbtT8k

Ferdous Buffet
sunday Sept. 25. 12 am – 4 pm
at Budapest, Pesthuislaan 2 (WG-premises) Amsterdam
Food is vegetarian starter, vegetarian curry, drink, soup, fruit, salad.
Nutritious meals, fruity desserts and more art.