strafbaarheid illegaal verblijf

Teken tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf: www.geenstrafbaarstelling.nl/

Voorstel strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland
http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/zoekresultaat/documenten/W.04.11.0439.pdf

Veel kritiek op ‘illegalenjacht’ omwille van het quotum (20-03-12)
http://www.inlia.nl/news/show/veel-kritiek-op-illegalenjacht-omwille-van-het-quotum

cropped-03b1Foto: Banner van De Vluchtkerk in Amsterdam (www.devluchtkerk.nl)

VVD en PvdA hebben afgesproken dat illegaliteit toch niet strafbaar wordt.
1 april 2014

De strafbaarstelling van illegaliteit is van de baan. VVD en PvdA hebben daarover afspraken gemaakt. Er is ook een akkoord over verhoging van de arbeidskorting in de inkomstenbelasting. Daarvan profiteert de groep met een inkomen tussen 40.000 en 110.000 euro. Het schrappen van het strafbaar maken van illegaliteit is een tegemoetkoming aan de PvdA. Volgens PvdA-leider Samsom lag de strafbaarstelling de PvdA als een steen op de maag. “De maatregel bleef ons maar achtervolgen; nu laten we dit achter ons.” Er waren afspraken over gemaakt in het regeerakkoord, maar die lagen heel gevoelig bij de achterban van de partij.

De voordelen van het strafbaarstellen van illegaliteit
26 december 2012 / Theo van Willigenburg

Het is een beproefd concept: maak van iets onschuldigs iets onrechtmatigs, en je mag het bestraffen. In Nederland werden aan het begin van de negentiende eeuw steeds meer gedragingen strafbaar gesteld. Er ontstond een systeem van gevangenissen. Landlopers, ‘afwijkende types’ of mensen die hun schulden niet konden betalen werden daarvoor weliswaar vastgehouden in Huizen van Bewaring, maar formeel was dit geen straf. Toch knaagde het: mocht je mensen wel opsluiten die feitelijk niets verkeerds hadden gedaan? Door landloperij strafbaar te stellen was dit probleem ineens opgelost.

Vanaf 2013 zal het in Nederland niet meer onrechtvaardig zijn om mensen die onmogelijk terug kunnen naar hun land van herkomst, in de cel te stoppen. Door in Nederland te blijven doen ze iets strafbaars. Dus mogen ze gestraft worden. Goed voorbeeld doet goed volgen: wat met de landlopers kon, kan ook met de landlozen.

Bijkomend voordeel is dat uitgeprocedeerde asielzoekers minder zichtbaar worden. Tentenkampen zullen niet zo snel meer worden ingericht en demonstreren wordt te risicovol. Toen gevangenisstraf in Europa gemeengoed werd, was dat ook omdat het publiek steeds meer gêne voelde bij al te openlijke ellende (de vele bedelaars, de publieke bestraffingen en openbare executies). Ook nu weten we weinig van de behandeling van mensen zonder papieren die maanden, soms jaren in ‘vreemdelingenbewaring’ worden gehouden – en dat zal gelukkig alleen nog maar minder worden, als illegalen in gewone gevangenissen worden weggestopt. Een fijne, opgeruimde samenleving is het gevolg.

En dan het derde voordeel: de krimpende gevangenisbevolking zal met één klap 50% uitgebreid worden. Dat is een zegen voor de werkgelegenheid, nu steeds meer Penitentiaire Inrichtingen moeten sluiten. In de negentiende eeuw leidde de inrichting van het gevangeniswezen ook al tot een opleving van de economie.

Niet alleen bewaarders en beveiligers houden hun baan, ook het leger psychosociaal geschoolde deskundigen dat gedetineerden omgeeft kan aan het werk blijven. Bestrafte asielzoekers zullen nu intensief begeleid worden zodat zij ‘delictinzicht’ ontwikkelen en intern gemotiveerd raken om na hun straf ons land te verlaten. Nauwkeurige monitoring moet ervoor zorgen dat gedrag dat blijk geeft van die hoop wordt afgeleerd. Bij asielzoekers die zich blijven verzetten kan op termijn een persoonlijkheidstoornis worden vastgesteld. Wanhoopsdaden kunnen gerelateerd worden aan psychoses. Voor onverbeterlijke illegalen staat daarmee de weg naar de TBS open.

En dan naast de maatschappelijke voordelen, nog dat ene hele grote voordeel voor het geweten: we hoeven ons niet meer ongemakkelijk te voelen over het opsluiten van onschuldige mensen, want onschuldig zijn ze straks niet meer. Zo organiseren we een beschaafde, rechtvaardige samenleving. De strafbaarstelling van illegaal verblijf is de triomf van de maakbaarheidgedachte.

teken mee tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

Wij spreken ons uit tegen deze plannen. Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en slecht voor de samenleving.

Wij propageren geen illegaal verblijf maar verzetten zich tegen het strafbaar stellen ervan, omdat dit voor kwetsbare groepen en voor de samenleving als geheel negatieve gevolgen zal hebben. Strafbaarstelling is buiten proporties. Het is een aantasting van mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen, werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, is slecht voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving.

Teken hier de petitie tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ondergetekenden hebben de volgende argumenten tegen de strafbaarstelling:

1) Strafbaarstelling is buiten proportie
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen zonder papieren ons land binnenkomen: op zoek naar een betere toekomst, op de vlucht voor een levensbedreigende politieke situatie, vanwege een relatie of gezinsbanden. Er zijn ook mensen die hier eerst legaal verbleven, maar hun status hebben verloren, bijvoorbeeld omdat hun arbeidscontract niet werd verlengd. Hun enige ‘overtreding’ is dat ze hun papieren (nog) niet op orde hebben. Deze mensen dragen al de consequenties daarvan in de vorm van uitsluiting van sociale zekerheid en de mogelijkheid van uitzetting. Het zijn geen ‘criminelen’. Strafbaarstelling van illegaal verblijf is disproportioneel.

2) Strafbaarstelling dwingt ‘illegale’ migranten ondergronds en werkt uitbuiting in de hand
…… (lees hier rest petitie)

Waar strafbaarstelling toe kan leiden:

http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/03/02/italian-prosecutor-to-open-criminal-investigations-against-6000-tunisians-for-illegal-immigration/

Italiaanse officier van justitie opent ??strafrechtelijk onderzoek tegen 6000 Tunesiërs wegens illegale immigratie
02 maart 2011

De openbare hoofdaanklager van Agrigento/Sicilië, Renato Di Natale, heeft strafzaken geopend op beschuldiging van illegale immigratie tegen de Tunesiërs die eind februari in Lampedusa zijn aangekomen. De hoofdaanklager noemde de opening van de strafzaken een routine procedure die zou optreden in alle gevallen van de komst van een vermoedelijke illegale immigrant. Extra beschuldigingen wegens het verstrekken van valse informatie zou kunnen worden toegevoegd indien wordt ontdekt dat een migrant een valse naam heeft verstrekt. Als een individuele migrant de status van politiek vluchteling zou worden gegeven, dan zou de strafzaak worden geschrapt.

Ondergetekenden petitie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
Secretariaatsgemeenten Groningen, Utrecht en Eindhoven namens de overige LOGO gemeenten, Vereniging Friese Gemeenten
UNICEF, Defence for Children International, Stichting Vluchtelingkinderen
Raad van Kerken in Nederland, waarbij aangesloten: Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeenten in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Geassocieerd lid: Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’, Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Oikos, SKIN-kerken, Kerk in Actie, Justitia et Pax, Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen (NRV), INLIA
Uit de achterban van de kerken 10.000 individuele ondertekenaars
Nederlands Juristen Comité voor de Mensen-rechten (NJCM), Vereniging Asiel Juristen Nederland (VAJN), Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), Vereniging Vrouw en Recht; Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA)
VluchtelingenWerk Nederland, Vluchtelingen-Organisaties Nederland, ASKV, Stichting LOS, OKIA, R.E.S.P.E.C.T.NL, Vrouwen Tegen Uitzetting, Wereldhuis Amsterdam; Stichting Bayanihan, Centrum voor Filippijnse Vrouwen in Nederland; Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
Cordaid
Maatwerk bij Terugkeer
CoMensha/La Strada Nederland
Bonded Labour in Nederland (BlinN),
Dokters van de Wereld
HIV-vereniging
Migranten Consortium: ADPC (Afrikaanse diaspora), NEDSOM (Somalische – Puntlandse diaspora), NISM (Amazighen – Marokkaanse diaspora), PASALI (Mindanao – Filipijnse diaspora), Seva Network Foundation (Hindu diaspora), SMHO (Turkse diaspora), en TitanE (Molukse – Indonesische diaspora).
Stek, stichting voor Stad en Kerk Den Haag; Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage; Vluchtelingen in de Knel; STIL; ROS; Pauluskerk

Professor Theo van Boven, emeritus hoogleraar internationaal recht
Cees Flinterman, honorair hoogleraar rechten van de mens
Professor mr Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht
Anton van Kalmthout, hoogleraar strafrecht vreemdelingenrecht
prof. dr. R. Staring, bijzonder hoogleraar ‘Mobiliteit, toezicht en criminaliteit’.
Professor dr. Walter Devillé, hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid
Mr. Tineke Strik, docent migratierecht Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit
Professor Leo de Haan, rector International Institute of Social Studies (ISS)
Van het Migration and Human Security Cluster van het ISS:
Karin Arts, Professor of International Law and Development
Arjun Bedi, Professor of Quantitative Economics
Sylvia Bergh, Lecturer in Development Management and Governance
John Cameron, Associate Professor of Development Research
Amrita Chhachhi, Senior Lecturer in Women, Gender and Development
Andrew Fischer, Senior Lecturer in Population and Social Policy
Des Gasper, Professor of Human Development, Development Ethics & Public Policy
Arjan de Haan, Senior Lecturer Social Policy
Gerrie ter Haar, Professor of Religion and Development
Jeff Handmaker, Lecturer in Law, Human Rights and Development
Silke Heumann, Lecturer in Women, Gender and Development
Helen Hintjens, Senior Lecturer in Development and Social Justice
Loes Keysers, Lecturer in Women and Development Studies
Rachel Kurian, Senior Lecturer, International Labour Economics
Jos Mooij, Associate Professor in Public Policy and Management
Bridget O’Laughlin, former ISS faculty
Lee Pegler, Lecturer in Work Organisation & Labour Rights
Mohamed Salih, Professor of Politics of Development
Freek Schiphorst, Senior Lecturer in Labour Relations
Karin Astrid Siegmann, Lecturer in Labour and Gender Economics
Irene van Staveren, Professor of Pluralist Development Economics
Thanh-Dam Truong, Associate Professor of Women, Gender and Development
Ben White, Professor of Rural Sociology
Dubravka Zarkov, Associate Professor in Gender, Development and Conflict Studies
K.S. van Heuven Goedhart, ex-rechter
J. Corduwener, historicus/journalist
Sébastien Chauvin, Assistant Professor of Sociology
Mr. drs Margreet de Boer, onderzoeker Projects on Women’s Rights
Drs. Niels Spierings, onderzoeker politicologie, gender & economie, Radboud Universiteit
Abderrahman el Aisatti, Universiteit Tilburg
Dr Castellanos Nuijts, M.L Dermatoloog
Marlene Dumas, kunstenaar
en vele anderen